Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na osnovu konkursa u skladu sa Zakonom o vinu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) poverilo poslove vezane za Vinogradarski registar Centru za vinogradarstvo i vinarstvo iz Niša.

Na osnovu Zakona o vinu i podzakonskih akata svi proizvođači grožđa koji proizvode grožđe na parcelama većim od 10 ari (kao i na manjim ako grožđe stavlјaju u promet) su u obavezi da se upišu u Vinogradarski registar.

Za sve bliže informacije, proizvođači grožđa se mogu obratiti osobama zaduženim za administrativne poslove u sedam kancelarija Centra za vinogradarstvo i vinarstvo.